“გარდაცვლილი ნახეს ხევში და..” – ნახეთ ცნობილია რა დაემართლა ახალგაზრდა ბიჭს, მთელი საქართველო შეძრულია

0

და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლი­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­მრთე­ლო­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ტრა­გი­კუ­ლად გარ­დაც­ვლი­ლი თა­ნამ­შრომ­ლის კახი კო­ბა­ხი­ძის შე­სა­ხებ სამ­ძიმ­რის წე­რილს ავ­რცე­ლებს.
კახი კო­ბა­ხი­ძე 2019 წლი­დან ცენ­ტრში სა­ფი­ნან­სო-ეკო­ნო­მი­კუ­რი დე­პარ­ტა­მენ­ტის შეს­ყიდ­ვე­ბის სამ­მარ­თვე­ლოს თა­ნამ­შრო­მე­ლად მუ­შა­ობ­და… რო­გორც გარ­დაც­ვლი­ლის ერთ-ერთი ახ­ლო­ბე­ლი წერს, უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვა რა­ჭა­ში მოხ­და და

ტრა­გი­კუ­ლად გარ­და­იც­ვა­ლა ცენ­ტრის სა­ფი­ნან­სო-ეკო­ნო­მი­კუ­რი დე­პარ­ტა­მენ­ტის შეს­ყიდ­ვე­ბის სამ­მარ­თვე­ლოს თა­ნამ­შრო­მე­ლი კახი კო­ბა­ხი­ძე. კახი იყო გა­მორ­ჩე­უ­ლი პი­როვ­ნუ­ლი თვი­სე­ბე­ბით და მა­ღა­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი. ყვე­ლა­სათ­ვის საყ­ვა­რე­ლი, ერ­თგუ­ლი და თავ­და­უ­ზო­გა­ვი მე­გო­ბა­რი, გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი სი­კე­თით და სათ­ნო­ე­ბით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი, სიყ­ვა­რუ­ლის ნი­ჭის უბად­ლოდ მა­ტა­რე­ბე­ლი.
წყარო:ambavi.club

Share.