“მეორე ტალღას კი არა, ცუნამს მივიღებთ!, იცით რატომ?” – ნახეთ რა ფოტოს ავრცელებს დავით მესხიშვილი

0

“სა­ქარ­თვე­ლოს ტრან­სპორ­ტი­სა და გზე­ბის ასო­ცი­ა­ცი­ის” თავ­მჯდო­მა­რის, და­ვით მეს­ხიშ­ვი­ლის თქმით, სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტში კო­რო­ნა­ვირუ­სის პრე­ვენ­ცი­ის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ­ცერ­თი ნორ­მა არ არის და­ცუ­ლი, რაც ზრდის ინ­ფი­ცი­რე­ბის რის­კებს.
ამის შე­სა­ხებ პოს­ტი და ავ­ტო­ბუს­ში არ­სე­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის ამ­სახ­ვე­ლი ფოტო მეს­ხიშ­ვილ­მა “ფე­ის­ბუ­ქის” პი­რად გვერ­დზე გა­მო­აქ­ვეყ­ნა:

loading...

“სრუ­ლი გა­ნუ­კი­თხა­ო­ბაა სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­სპორ­ტში, გარ­და პირ­ბა­დი­სა, არ­ცერ­თი სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტი არ არის და­ნერ­გი­ლი, არ­ცერ­თი! კა­ტას­ტრო­ფა! უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა!

სად ხართ ტრან­სპორ­ტის სამ­სა­ხუ­რე­ბი? სად ხართ ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო? სად არის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი? ვინ ახორ­ცი­ე­ლებს მო­ნი­ტო­რინგს მგზავ­რო­ბა­ზე? თბი­ლი­სის მე­რია სა­ერ­თოდ რას აკე­თებ? მე­ო­რე ტალ­ღაო?! მე­ო­რე ტალ­ღა კი არა, თუ რე­კო­მენ­და­ცი­ებს არ გა­ით­ვი­ლის­წი­ნებთ ცუ­ნამს მი­ვი­ღებთ!” – წერს საგ­ზაო უსაფრ­თხო­ე­ბის ექ­სპერ­ტი.

loading...
Share.