“ძალიან კარგი ინფორმაცია,მუნიციპალიტეტი გამოყოფს თანხებს..” – ნახეთ კახი კალაძემ სასიამოვნო ინფორმაცია გაავრცელა

0

დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რის, კახა კა­ლა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, მი­უ­სა­ფა­რი ცხო­ვე­ლე­ბის სა­კი­თხზე 2022 წლის იან­ვრი­დან სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ბა­ზის მო­სა­წეს­რი­გებ­ლად მე­რია მუ­შა­ო­ბას და­ი­წყებს.
რო­გორც კა­ლა­ძემ “ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის“ კი­თხვის სა­პა­სუ­ხოდ გა­ნა­ცხა­და, მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი მზა­დაა პრობ­ლე­მის მო­საგ­ვა­რებ­ლად და­მა­ტე­ბი­თი თან­ხე­ბი გა­მო­ყოს.
“ეს არის ძა­ლი­ან დიდი პრობ­ლე­მა არამ­ხო­ლოდ დე­და­ქა­ლა­ქის, ზო­გა­დად ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით. ეს პრობ­ლე­მა ვერ მოგ­ვარ­დე­ბა მხო­ლოდ თბი­ლი­სით. ამას პირ­ველ რიგ­ში, სჭირ­დე­ბა სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ცვლი­ლე­ბე­ბი, რა­ზეც ვმუ­შა­ობთ და უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში, ალ­ბათ იან­ვრი­დან, არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­თან და­ვი­წყებთ შეხ­ვედ­რებს.

ჩვენ გა­ვაც­ნობთ ჩვენს ხედ­ვას რო­გორ წარ­მოგ­ვიდ­გე­ნია ამ ყვე­ლაფ­რის მოგ­ვა­რე­ბა და მო­წეს­რი­გე­ბა. მხო­ლოდ თბი­ლი­სით ეს პრობ­ლე­მა ვერ მოგ­ვარ­დე­ბა. მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით უნდა მოხ­დეს და­რე­გუ­ლი­რე­ბა ძა­ლი­ან ბევ­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით. ამი­ტომ მათი ჩარ­თუ­ლო­ბაც პრინ­ცი­პუ­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი იქ­ნე­ბა და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, პირ­ველ რიგ­ში, მი­ვი­ღებთ ისეთ კა­ნონს, რო­მე­ლიც ჩვენ მოგ­ვცემს იმის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას, რომ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით კონ­კრე­ტუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დავ­დგათ. მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტი მზა­დაა გა­მო­ყოს და­მა­ტე­ბი­თი თან­ხე­ბი იმის­თვის, რომ არ­სე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მა სა­მო­მავ­ლოდ იყოს მოგ­ვა­რე­ბუ­ლი. ჩვენ გვაქვს კონ­კრე­ტუ­ლი ხედ­ვა ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, თუმ­ცა, არ მინ­და ეს ცალ­მხრი­ვად გა­მო­ვი­დეს და მხო­ლოდ ჩვე­ნი ინი­ცი­ა­ტი­ვით. შე­იძ­ლე­ბა რა­ღა­ცა­ში ჩვენ ვცდე­ბო­დეთ, შე­იძ­ლე­ბა რა­ღაც აკ­ლდეს ამ კა­ნონს, ამი­ტომ მათი ჩარ­თუ­ლო­ბით, მათი მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით მი­ვი­ღებთ კონ­კრე­ტულ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას. იან­ვარ­ში ვა­პი­რებთ შეხ­ვედ­რას და რო­დის და­რე­გუ­ლირ­დე­ბა ეს სა­კი­თხი, და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმა­ზე რო­გორ მოხ­დე­ბა შე­თან­ხმე­ბა და სა­კი­თხის შე­ჯე­რე­ბა კა­ნონპ­რო­ექ­ტის ნა­წილ­ში“, – გა­ნა­ცხა­და კა­ლა­ძემ.
წყარო:dainteresdi.club

Share.